foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Budynek na cudzym gruncie, a inwestycja w obcym środku trwałym

Budynek na cudzym gruncieW przypadku inwestycji w obce środki trwałe podatnik nie ma za dużej swobody, jeśli chodzi o klasyfikację. Co więcej, ustawa o podatku dochodowym wyraźnie wskazuje konkretną kategorię środków trwałych w postaci nieruchomości wybudowanych na cudzym gruncie. Zalicza się do nich:

  • Budowle, budynki, a także lokale stanowiące odrębną własność;
  • Maszyny, urządzenia oraz środki transportu;
  • Inne przedmioty.

Czytaj więcej: Budynek na cudzym gruncie, a inwestycja w obcym środku trwałym

Anulowanie faktury drogą elektroniczną

anulowanie faktury vatUwaga! Przepisy podatkowe nie normują kwestii związanych ze sposobami anulowania faktur. Dostępne orzecznictwo sądowe, a także specjalne wyjaśnienia organów podatkowych wskazują, że w pewnych sytuacjach jest to dozwolone.

To, co najważniejsze w tym zakresie: przedsiębiorca wystawiający anulowaną fakturę ma obowiązek uniemożliwić jej późniejsze wykorzystanie, a także zapobiec zaewidencjonowaniu wskazanych w niej kwot – zarówno u siebie jak i u odbiorcy. W tym celu zmuszony jest przekreślić zarówno oryginał faktury jak i jej kopie, a także zamieścić nań stosowną adnotację podpisaną przez osobę upoważnioną do wystawiania faktur.

Czytaj więcej: Anulowanie faktury drogą elektroniczną

Zmiany w VAT dotyczące rejestracj oraz wykreślenia podatnika z rejestru

Zmiany w VATZ dniem 1 stycznia bieżącego roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT. Zgodnie z nimi, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał znacznie większy zakres uprawnień. Nowelizacja doprecyzowuje bowiem wiele kwestii, w tym sytuacje, w których naczelnik może odmówić rejestracji przedsiębiorcy bądź wykreślić go z rejestru VAT.

Czytaj więcej: Zmiany w VAT dotyczące rejestracji oraz wykreślenia podatnika z rejestru

Podróże służbowe członków zarządu

podroze sluzboweKluczowe pytanie w tej kwestii brzmi: czy podróże służbowe członków rady nadzorczej i poniesione w związku z tym koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi: art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Uwaga! Podróże służbowe członków zarządu bądź rad nadzorczych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Grupa ta obejmuje wyłącznie wynagrodzenie członków zarządu, wypłacane z tytułu pełnionych przez nich funkcji w spółce.

Czytaj więcej: Podróże służbowe członków zarządu

Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej

Bdnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnejKwestię błędnego zaprogramowania stawki VAT w kasie fiskalnej najlepiej omówić na przykładzie. Sytuacja hipotetyczna: firma korzystająca ze zwolnienia podmiotowego VAT ewidencjonuje przychody przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Za sprawą pomyłki jednostki serwisującej, sprzedaż, która miała być zwolniona z VAT została obłożona 23-procentową stawką VAT. W jaki sposób najszybciej dokonać sprostowania oraz czy niezbędne jest rozliczenie błędnie naliczonego podatku?

Czytaj więcej: Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej

 

Zwrot podatku vat 2017

Przyspieszony zwrot VATGdy organ stwierdzi, iż niezbędna jest weryfikacja poprawności rozliczenia, podatnik będzie miał utrudniony „dostęp” do przyspieszonego zwrotu podatku VAT.

Nowe przepisy wyraźnie wydłużają termin zwrotu o kontrolę dodatkowych podmiotów – nie tylko rozliczeń podatnika, ale również rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami bądź usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Czytaj więcej: Zwrot podatku vat 2017

Podwyższenie limitu sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT

  1. Podwyszenie limitu sprzeday1.Podstawa prawna obowiązująca w 2016 roku:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Czytaj więcej: Podwyższenie limitu sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT

Odmowa rejestracji na potrzeby VAT.

Odmowa rejestracji na potrzeby VATZgodnie z art. 96 ust. 4a:

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu o takiej odmowie, jeżeli:

  1. 1.dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  2. 2.podmiot ten nie istnieje lub
  3. 3.mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
  4. 4.podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Czytaj więcej: Odmowa rejestracji na potrzeby VAT. Sankcje za nierzetelne rozliczanie VAT.

 

Obowiązek składania VAT-UE wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne. Dodatkowe warunki dotyczące kaucji gwarancyjnej i odpowiedzialności solidarnej.

Obowizek skadania VAT UEW 2017 roku zmianie uległy przepisy w zakresie składania VAT-UE. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są przekazywać informację podsumowującą VAT-UE nie tylko w wersji elektronicznej, ale również za okresy miesięczne.

1.Kto ma obowiązek składania co miesiąc do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT-UE?

Obowiązek składania comiesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE do urzędu skarbowego mają wszyscy podatnicy posiadający NIP europejski, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykonali co najmniej jedną z trzech podanych poniżej transakcji:

Czytaj więcej: Obowiązek składania VAT-UE wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne. Dodatkowe warunki...

 Podatki 2017r. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

Ograniczenie kwartalnych rozlicze VAT25 października 2016 roku Rada Ministrów oficjalnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera wiele rozwiązań preferowanych przez ministra rozwoju i finansów, w tym zapobiegających nadużyciom VAT. Nowe przepisy mają doprowadzić do zwiększenia wpływu z VAT i uszczelnić system jego poboru. Kluczową zmianą zaprezentowaną w projekcie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Od tego roku ta forma rozliczeń dostępna będzie jedynie dla małych przedsiębiorstw – dla podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 miliona euro w poprzednim roku obrotowym.

Czytaj więcej: Podatki 2017r. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT