foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

Zaprzestanie wykorzystania środka trwałego

bmw x6Przedsiębiorca, który nie używa danego środka trwałego może zdecydować się na jego likwidację. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której dany środek trwały nie będzie używany, aczkolwiek będzie wymuszał regularne odpisy amortyzacyjne. Docelowo amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane na skutek zaprzestania działalności bądź zawieszenia działalności (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej). Zaprzestanie obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym działalność została zaprzestana lub zawieszona (zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Przepis ten nie odnosi się do sytuacji nieużywania środków trwałych w momencie prowadzenia działalności.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jest konieczne nawet w przypadku czasowego niewykorzystania tychże środków w prowadzonej działalności. Co więcej, odpisy te wliczają się do kosztów uzyskania przychodów. Jedyną przesłanką do zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych jest zaprzestanie działalności – całkowite zaniechanie działalności, w efekcie czego dane składniki nie będą już używane.

Amortyzacji nie podlegają również składniki, które utraciły status środka trwałego. Przesłanki powodujące takową utratę to między innymi trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności bądź całkowita likwidacja środka trwałego na skutek sprzedaży, darowizny etc. Zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych następuje w dniu utraty przez dany składnik statusu środka trwałego. Uwaga! Analogicznie przedsiębiorca zmuszony jest dokonywać odpisy amortyzacyjne od środków trwałych do momentu ich całkowitego zbycia bądź oficjalnego postawienia ich w stan likwidacji.

Data likwidacji środka trwałego równa się dacie sporządzenia dokumentów likwidacyjnych oraz zdjęcia środka z ewidencji bilansowej.

Przedsiębiorca nie może dowolnie zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych nawet, gdy koszty firmy przewyższają jej przychody. W tym przypadku warto postarać się o obniżenie stawek amortyzacyjnych. Amortyzacji podlegają zarówno budowle, budynki, jak i lokale będące odrębną wartością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty stanowiące własność bądź współwłasność przedsiębiorcy, nabyte bądź wytworzone, kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (zakupu lub produkcji) i przede wszystkim o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym aniżeli rok na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Amortyzacji podlegają także inwestycje w obcych środkach trwałych, środki trwałe niebędące własnością/współwłasnością przedsiębiorcy, aczkolwiek wykorzystywane w danej działalności gospodarczej (leasing kapitałowy) oraz tabor transportu morskiego w budowie, wartości niematerialne i prawne (zgodnie z przepisami art. 22b i art. 16b), wartość firmy i koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym.

Zaprzestanie wykorzystania środka trwałego