foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

TEMAT KURSU:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - wprowadzenie do sprawozdawczości: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek
z przepływów pieniężnych (cash-flow)

ADRESACI KURSU:

Osoby zarządzające firmą: dyrektorzy finansowi, kierownicy, członkowie zarządu
i rady nadzorczej, menadżerzy, prawnicy, audytorzy

CEL KURSU:

Celem kursu jest przygotowanie osób zarządzających firmą, dyrektorów finansowych, kierowników, członków zarządu i rady nadzorczej, menadżerów, prawników, audytorów do dogłębnej diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Uczestnik szkolenia uzyska niezbędną wiedzę na temat analizowania rzeczywistych sprawozdań finansowych (bilansu oraz rachunku wyników).

Praktyczna znajomość analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwala na efektywne wykorzystanie informacji płynących z systemu informacyjnego rachunkowości zarówno do oceny kondycji finansowej firmy, jak i do celów zarządczych. Dodatkowo pozwala ona na wykorzystanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, jako systemu dostarczającego informacje dla potrzeb zarządczych, w tym na przykład oceny efektywności centrów zysku.

Szkolenie Analiza finansowa przedsiębiorstwa – wprowadzenie do sprawozdawczości pozwala uzyskać informacje na temat:

 • rentowności zarówno majątku, jak i źródeł finansowania w tym rentowności kapitału własnego
 • płynności firmy
 • efektywności wykorzystania kapitału obrotowego
 • oceny zadłużenia przedsiębiorstwa.

Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 • jak analizować sprawozdania finansowe, aby otrzymać dane pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, co umożliwia przewidzieć w przyszłości łagodzenia sytuacji kryzysowych
 • jak należy badać płynność finansową
 • jak sprawdzić rentowność przedsiębiorstwa
 • czy wygenerowanie zysku jest podstawowym kryterium oceny przedsiębiorstwa.

RAMOWY PROGRAM KURSU:

Dzień 1.

Ilość godzin

1.

Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – wyjaśnienie podstawowych pojęć

2.

Definicja rachunkowości i jej funkcje

3.

Użytkownicy informacji finansowej i zakres ich zainteresowania, zasady i metody rachunkowości oraz równowaga bilansowa

4.

Klasyfikacja majątku i kapitału, pojęcie bilansu majątkowego i jego układ

5.

Pojęcie rachunku zysków i strat i jego układy (porównawczy i kalkulacyjny), powstawanie kosztów i przychodów

6.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

7.

Koszty i przychody a wpływy i wydatki

8.

Różnica miedzy wynikiem finansowym a przyrostem gotówki oraz formy sprawozdania z przepływów gotówki (bezpośrednia i pośrednia)

9.

Omówienie budowy tego sprawozdania oraz istota źródła i wykorzystania środków pieniężnych

10.

Istota, układ i cel sporządzania sprawozdania ze zmian

kapitału własnego

Łącznie:

8 h

Dzień 2.

Ilość godzin

1.

Wprowadzenie do analizy finansowej. Istota analizy sprawozdań finansowych i analizy wskaźnikowej

2.

Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej - podstawowe informacje na temat bilansu i rachunku wyników

3.

Pojęcie analizy ekonomicznej i analizy finansowej

4.

Elementy składowe analizy finansowej i jej rodzaje (w czasie
i przestrzeni). Analiza pionowa i pozioma bilansu i rachunku wyników w teorii i w praktyce

5.

Interpretacja i wnioski płynące z analizy sprawozdań finansowych na podstawie danych przykładowej firmy z kilku ostatnich lat

6.

Pojęcie wskaźnika, budowa, różnorodność i uniwersalność wskaźników oraz charakterystyka podstawowych grup wskaźników (rentowność, płynność, efektywność, zadłużenie, rynkowe)

7.

Czynniki wpływające na wielkość poszczególnych wskaźników

8.

Analiza wskaźnikowa w praktyce, w tym obliczanie wskaźników na podstawie danych przykładowej firmy

9.

Graficzna prezentacja wyników oraz interpretacja wskaźników w czasie i wnioski z analizy

10.

Powiązanie wskaźników z analizą sprawozdań finansowych –

pełna analiza finansowa przedsiębiorstwa.

Łącznie:

8 h


METODYKA KSZTAŁCENIA:

 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych, uzupełniane są materiałami księgowymi

PROWADZĄCY:

Wykładowcami naszych kursów są wysoko wykwalifikowani praktycy, wykładowcy uniwersyteccy posiadający wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne, osoby posiadające certyfikaty księgowe, a na co dzień pracujące na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych.

DOKUMENT KOŃCOWY:

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w Załączniku
nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.201
2 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 622)

CZAS TRWANIA KURSU:

 • 16 h
 • w sytuacji braku możliwości uczestnictwa w wybranych zajęciach istnieje możliwość bezpłatnego odrobienia ich w innym terminie. Prosimy o zgłaszanie nieobecności z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • brak uprzedniej informacji lub nieobecność na zajęciach skutkuje bezpowrotną utratą możliwości odrobienia zajęć
 • pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają uczestnicy zapisani na daną edycję

KURSANT OTRZYMUJE:

 • atrakcyjne rabaty i zniżki na udział w kolejnych kursach
 • materiały dydaktyczne
 • serwis kawowy

MIEJSCE:

Kursy odbywają się w siedzibie firmy Abix Consultant sp. z o. o. - przy
ul. Rakowickiej 10 B lok. 4

Nasza główna siedziba znajduje się w ścisłym centrum miasta – nieopodal przystanku „Lubicz” lub „Uniwersytet Ekonomiczny”. Lokalizacja gwarantuje dogodny dojazd samochodowy, autobusowy (linie nr 124, 152, 182, 424, 482, 501) i tramwajowy (linie nr 2, 4, 7, 10, 14, 20, 52).

ZAPISY:

Proponujemy formy zapisu poprzez:

wypełnienie zgłoszenia on-line

 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel.: 12 418 23 79
 • osobiście: ul. Rakowicka 10 B lok. 4, 31-511 Kraków

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

CENA UDZIAŁU W KURSIE:

Promocja!

Cena: 490,00 zł netto

Możliwość rozłożenia płatności na raty!