foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków
sekretariat@biurorachunkowe-krakow.pl

odpowiedzialność cywilna OC

W polityce firmy ubezpieczeniowej funkcjonują dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: OC deliktowe i OC kontraktowe. Poniżej zamieszczam przykłady aby latwiej było zrozumiec te pojęcia.

Zakładamy, że prowadzimy firmę budowlaną. Podczas montażu rynien w budynku spada stara rynna która  dopiero co  była zdemontowana okno prosto na zaparkowany poniżej samochód. W takiej sytuacji, nasza firma budowlana, jako wykonawca robót, jest zobowiązana do naprawienia szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej. OC deliktowa to, to odpowiedzialność za czyny niedozwolony.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa natomiast jest to taka odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. We wszystkich przykładach wszelkie naprawy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem zamontowanych rynien będą wynikały z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej.

Te dwa rodzaje odpowiedzialności(OC) są traktowane przez firmy ubezpieczeniowe bardzo różnie. Niektóre obejmują ochroną szkody, za które przedsiębiorca odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej, dając możliwość rozszerzenia ochrony o OC kontraktową. Inne od razu w wariancie podstawowym uwzględniają dwa rodzaje odpowiedzialności. Jeszcze inne w ogóle nie rozróżniając tych dwóch pojęć, używają tylko pojęcia odpowiedzialność cywilna. Na szczęście, zakres ubezpieczenia w żadnym towarzystwie nie jest tajemnicą. Dlatego po raz kolejny odsyłamy Państwa do Ogólnych Warunków Umowy.

Pakiet Assistance dla konta i szeroki wachlarz ubezpieczeń, które chronią przed finansowymi następstwami zdarzeń uniemożliwiających spłatę zobowiązań. Dzięki ubezpieczeniu możesz skorzystać ze specjalistycznej pomocy technicznej w razie awarii sprzętu RTV/AGD/PC, kradzieży z włamaniem, pożaru lub  innych nie przewidzianych sytuacji. Ubezpieczenia towarzyszące usługom bankowym na dobre stały się częścią oferowanych w bankach produktów. Bank nam daje duży wybór z jakich typów ubezpieczeń możemy skorzystać.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 i Nr 123, poz. 1353 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) zarządza się, co następuje:

 • Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.
 • Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
 • Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do imprezy sportowej wynosi:
 • Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do imprezy artystycznej albo rozrywkowej wynosi:
 • Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny (Dz. U. Nr 105, poz. 665).
 • Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UBEZPIECZENIE OC:

- umowa ubezpieczenia przechodzi na nowego właściciela, chyba, że pisemnie zrezygnuje

(może zostać naliczona nowa składka)

Obowiązki przy sprzedaży samochodu – przekazanie potwierdzenia umowy OC, powiadomienie na piśmie zakładu ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności, o danych -> imię, nazwisko, adres, PESEL lub nazwa, siedziba, REGON

Jeśli nowy właściciel wypowie umowę ubezpieczania przedwcześnie, to należy mu się zwrot składek

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeśli żona swoim samochodem uszkodzi samochód męża, to nie zostanie wypłacone odszkodowanie (chyba, że samochody sprzed małżeństwa albo mają intercyzę)

Jeśli pracownicy tej samej firmy stukną się na parkingu, to nie wypłaci im ubezpieczyciel.

Jeśli przyczepa się odłączy i tocząc się uszkodzi – to wypłacą. (albo jeśli holowane)

Jeśli skażenia środowiska – to NIE.

Regresu nie ma gdy ratujemy komuś życie, lub udajemy się w pościg za przestępcą.

Jeśli jest umowa leasingowa/kredytowa to ubezpieczyciel wypłaci.

MINIMALNA SUMA GWARANCYJNA = limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Fundusz Gwarancyjny

Do zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC – komunikacyjnego i rolników:

Za szkodę na osobie, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną - posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości i nie zidentyfikowano pojazdu - lub rolnika, gdy nie ustalono jego tożsamości

Za szkodę na mieniu i osobie, gdy: posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę te wyrządzono, nie był ubezpieczony ubezpieczeniem obowiązkowym lub, gdy rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę pozostającą w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, a rolnik nie miał ubezpieczenia obowiązkowego.

Jeżeli poszkodowany może zaspokoić roszczenia na podstawie umowy ubezpieczenia dobrowolnego, Fundusz wyrównuje mu jedynie szkodę w części niezaspokojonej. Fundusz nie odpowiada za szkody na osobie i mieniu, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu lub wyrządzone rolnikowi przez osoby jemu bliskie lub, za które ponosi odpowiedzialność.

W jakim terminie trzeba przerejestrować kupiony samochód?

Nowy właściciel ma obowiązek przerejestrować samochód w ciągu 30 dni od kupna. Nie ma jednak kary za zignorowanie tego obowiązku. Handlarze tego nie robią, szkoda im pieniędzy, zaś nie zawsze udaje się znaleźć nowego właściciela w ciągu 30 dni.

Każdy ma też prawo do sprzedaży samochodu kolejnemu nabywcy choćby w tydzień po kupnie i w takim wypadku nie ma nawet obowiązku rejestrowania go na siebie, zaś 30-dniowy termin obowiązujący nowego właściciela biegnie od nowa. Kolejny właściciel też może po krótkim czasie sprzedać auto. W rezultacie poprzedni użytkownik samochodu figuruje w CEPiK-u, dopóki ktoś nie zdecyduje się na rejestrację samochodu, często po wielu miesięcy.

Wszelkie mandaty i wezwania na policję oraz do siedzib straży gminnych trafiają do osoby, która była ostatnim zarejestrowanym właścicielem samochodu, co nie znaczy, że odpowiada ona za popełnienie tych wykroczeń. Za każdym jednak razem ma obowiązek odpowiedzieć na wezwanie.

Czy trzeba zgłosić sprzedaż auta ubezpieczycielowi?

Mamy obowiązek w ciągu 14 dni od kupna samochodu zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, od którego kupiliśmy polisę OC. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną, co oznacza, że także e-mail (pod warunkiem, że wysłany na właściwy adres) spełnia ten wymóg. W praktyce (jeśli korzystamy z mejla) warto zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela i dowiedzieć się, komu wysłać wiadomość.

Musi ona zawierać imię, nazwisko, PESEL (koniecznie!) oraz adres zamieszkania kupującego (najlepiej te dane wpisać do umowy). Uwaga: jeśli nie będziemy mogli dostarczyć ubezpieczycielowi numeru PESEL nabywcy, a ten nie zakończy umowy i nie będzie opłacał składek, ubezpieczyciel zwróci się do nas z żądaniem zapłaty rachunku!

Kiedy trzeba zgłosić sprzedaż auta w wydziale komunikacji?

Sprzedaż auta należy obowiązkowo zgłosić w swoim wydziale komunikacji. Dostaniemy potwierdzenie tego zgłoszenia i należy je zachować – może ono przydać się nam w przyszłości. Na zgłoszenie sprzedaży (a także darowizny czy zamiany) mamy 30 dni. Zgłoszenie sprzedaży auta jest bezpłatne.

Czy odpowiadamy za wady auta?

Osoba fizyczna, która sprzedaje samochód innej osobie, nie musi odpowiadać za wady samochodu, warunkiem jest jednak zaznaczenie tego na umowie (art. 558 Kodeksu cywilnego). Sprzedający nie odpowiada za wady, jeśli kupujący o nich wiedział w chwili wydania samochodu lub jeśli powstały one już po wydaniu pojazdu.

W praktyce należy zaznaczyć w umowie, że „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń”, ewentualnie „sprzedawca nie odpowiada względem kupującego z tytułu rękojmi”. W przeciwnym razie kupujący będzie mógł wrócić do nas z informacją, że auto ma liczne usterki i żąda w związku z tym obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Szczególnie w przypadku auta kupionego od osoby fizycznej żądania nabywcy nie zawsze są zasadne i w inny sposób niż na drodze sądowej wyegzekwować ich nie sposób – chyba że były właściciel przestraszy się i zapłaci. Warto pamiętać, że używany samochód nigdy nie jest w stanie takim jak nowy – to zupełnie normalne, a jeśli jest to bardzo stary samochód, nie można oczekiwać, że będzie w pełni sprawny. Żądania (o ile w ogóle są zasadne) muszą być też proporcjonalne do wartości samochodu.

Jeśli dojdzie do kolizji tuż po transakcji, to czy sprzedający straci zniżki?

Wydając klientowi samochód, wręczamy mu, oprócz dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, także polisę OC. Niejeden sprzedawca w takiej sytuacji martwi się, że jeśli nowy właściciel uszkodzi jakiś inny samochód, zanim przerejestruje kupione auto, będzie poszkodowany, gdyż straci zniżki na OC. Nic podobnego! Wszelkie zdarzenia, do jakich doszło po przekazaniu auta kupującemu, obciążają konto nabywcy.

Czy trzeba zachować umowę sprzedaży?

Tak, koniecznie. Nawet po kilku latach umowa sprzedaży samochodu może okazać się bowiem potrzebna – np. wtedy, gdy dowiesz się, że samochód, który sprzedałeś, niszczeje gdzieś pod płotem, a straż miejska lub policja szukają właściciela, który wrak auta usunie we własnym zakresie lub zapłaci za jego odholowanie i przechowywanie. Taki problem może się pojawić, gdy nikt go już nie zarejestruje na siebie, a tylko jeździ, dopóki auto się nie rozsypie. Im starszy i mniej wart samochód, tym większe ryzyko, że tak się właśnie stanie.

 1. unikanie ryzyka – podejmowanie działań, aby ryzyko nie wystąpiło (aby uniknąć rozwodu nie wezmę ślubu, aby nie było,że nie zdałem egzaminu – nie zapiszę się na przedmiot)
 2. zatrzymanie ryzyka: akceptacja ryzyka -> aktywne / pasywne(nieświadome)
 3. kontrola ryzyka- podejmowanie działań ograniczających ryzyko – częstość (prawdopodobieństwo) np.alarm, ochrona i wielkość potencjalnej straty np. nie kupię drogiego auta,tylko tańsze- jak ukradną ,to mniej stracę
 4. transfer ryzyka
  1. umowa przechowania (nie mogę używać przedmiotu)
  2. umowa o nadzór (możemy używać, np. ochrona)
  3. ubezpieczenie (płacimy składki)
  4. instrumenty pochodne
  5. utworzenie spółki córki
 1. repartycja strat – zabezpieczenie domu przed pożarem -> umowa między sąsiadami, gdy wystąpi strata np. pożar domu, to wszyscy pokryją koszty spalenia.
 1. integralna – zakład nie wypłaci odszkodowania za małe szkody – np. gdy franszyza =500, a szkoda=300 to zakład nie wypłaci nic (Po to żeby nie rozpatrywać)

jeśli franszyza =100 a szkoda=150 to dostaniemy 150

redukcyjna –polega na każdorazowym pomniejszeniu odszkodowania o określoną w polisie kwotę. Jeśli rozmiar szkody nie przekracza tej kwoty - nie ma odszkodowania.
Franszyza - 20zł; szkoda - 100zł; wypłata - 80zł.
Franszyza - 20zł; szkoda - 50zł; wypłata - 30zł.
Franszyza - 20zł; szkoda - 10zł; wypłata - nie ma

KLASYFIKACJA RYZYKA:

 1. czyste i spekulatywne -> czyste – nic albo strata (pożar, wypadek)

                                               Spekulatywne – strata/nic/zysk (hazard, zakłady bukmacherskie)

 1. finansowe i niefinansowe
 2. subiektywne i obiektywne – obiektywne (poparte historią, prawdopodobieństwem)
  1. przyrodnicze i społeczne-przyrodnicze (efekt działania sił przyrody –huragan, zwierzę na drodze, śmierć z mrozu)

                                               -społeczne (wywołane działalnością człowieka)

 1. fundamentalne i partykularne –fundament. dotyczą całej zbiorowości (trzęsienie, epidemia)

                                               -partykularne (dot. pojedynczych .jednostek – ubezpieczenie .na narty, chorobowe)

 1. statyczne i dynamiczne -statyczne (nie zmieniają się na przestrzeni lat -żywioły-powódź)

                                               -dynamiczne (zmienne w cyklach – wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne)

 1. osobowe i majątkowe
 2. gospodarcze i społeczne -gosp.-> ryzyko przedsiębiorstwa, społ.-ryzyko gospodarstwa domowego

Tylko ryzyka czyste można ubezpieczać. CECHY KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ:

-mierzalność częstości wystąpienia

-mierzalność wysokości straty

-wsPólnota ryzyka(dużo Podmiotów Płaci niską składkę, ale dostaje wysokie odszkodowanie)

-losowość ryzyka, niezależność

FAKTORY RYZYKA:

-hazard fizyczny – niezależne zewnętrzne okoliczności, np. ryzyko śmierci (występowanie choroby w rodzinie, Przeprowadzka do Afganistanu)

- hazard moralny – niewłaściwe cechy charakteru – np. skłonność do defraudacji, Przestępczość ubezpieczeniowa

- hazard motywacyjny – niepożądane zachowania – np. mniejsza dbałość o Przedmiot ubezpieczenia (dom ubezpieczony od kradzieży to nie zamykamy)

Ubezpieczenie samochodu

Najpóźniej w dniu dokonania rejestracji samochodu jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia samochodów od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Do celów podatkowych zalecane jest także objęcie samochodu ubezpieczeniem dobrowolnym (AC). W przeciwnym przypadku koszty napraw powypadkowych oraz koszty utraty lub likwidacji samochodu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 50 udpop i art. 23 ust. 1 pkt 49 updof).

Jeżeli samochód podlegający ubezpieczeniu służy działalności gospodarczej podatnika, koszty związane z jego ubezpieczeniem stanowią koszty uzyskania przychodów (dotyczy to kosztów ubezpieczenia OC, AC i NW).

Polisy ubezpieczeniowe są zawierane zwykle na 12 miesięcy. Z tego względu analizy wymaga kwestia momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych polis ubezpieczeniowych.

Koszty wykupionego ubezpieczenia samochodów stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy - a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu.

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Za szkody spowodowane w państwach innych niż Polska, ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sum gwarancyjnych określonych poniżej.
Od dnia 11 czerwca 2012r. sumy gwarancyjne wynoszą:
 • w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;;
 • w przypadku szkód w mieniu  szkody w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;.
 •  
W odniesieniu do umów do dnia 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne wynosiły:
 • w przypadku szkód na osobie - 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
 • w przypadku szkód w mieniu - 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
od dnia 11 grudnia 2009r. do dnia 10 czerwca 2012r. wynosiły :
 • szkody osobowe - 2 500 000 euro;
 • szkody w mieniu - 500 000 euro;

Możliwe jest podwyższenie sumy ubezpieczenia powyżej sumy gwarancyjnej, na wniosek posiadacza pojazdu i za dopłatą dodatkowej składki.